Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Občianské združenie ZDRAVÁ DUŠA

Plán činnosti 2012

Plán činnosti o. z. ZDRAVÁ DUŠA – rok 2012

 

 

Klubová činnosť

 

 • veľké klubové stretnutia realizovať každú druhú stredu v mesiaci – čaj o druhej
 • rozvíjať tvorivé dielne (výroba drobných umeleckých predmetov)  podľa individuálnych termínov  2 až 3 krát v mesiaci vždy v piatok popoludní
 • celoročne zberať prírodný materiál pre tvorbu drobných výrobkov
 • pokračovať v  tradícii pečenia vianočných oplátkov

 

Spoločenská činnosť

 

 • realizovať fašiangový  karneval, juniáles a  mikulášske posedenie
 • pripomínať si malým darčekom jubileá jednotlivých členov
 • návšteva výstav, koncertov a iných spoločenských podujatí 1 x ročne / člen
 • prezentovať činnosť OZ na mestskom jarmoku i prostredníctvom regionálnej TV
 • zorganizovať společenské hry a turnaje, súťaž v speve, zfunkčniť knižnicu

 

Športová a rekreačná činnosť

 

 • usporiadať športovo – turistický víkend  v Manínskej úžine, pozvať družobné OZ
 • návšteva plavárne, kúpalisko, masáže – 1 x ročne / člen
 • šporotovo turistické akcie, zapojiť sa do fudbalového turnaja v spolupráci BA

      usporiadať 1 dňový autobusový zájazd – Flóra Olomouc,  Tropikárium Maďarsko,

                  zabezpečiť týždňový rekondičný pobyt v Štúrove

 •    absolvovať turistické trasy, prejsť niektoré hrady Povážia
 •   súťaž v bowlingu v rekreačnej oblasti Podjavorník
 •   výlety do prírody, opekačky, varenie gulášu

 

Osvetová činnosť a zabezpečenie informácií

 

 • spoluprácou s NsP využívať dielňu na stretká, pomáhať s dopĺňaním pomôcok
 • spolupracovať s psych. oddelením v Považskej Bystrici, PX – Centrom, 

                 ÚPSVaR v Považskej Bystrici, regionálnou tlačou a TV

 • pokračovať vo vydávaní  časopisu „NAŠA DUŠA“ štvrťročne
 • organizovať odborné prednášky pre rodinu,
 • zabezpečiť informácie pre členov a dobrovoľníkov združenia formou násteniek a letákov
 • v mesiaci október zorganizovať „Deň duševného zdravia“ spojený s predajom nezábudiek v meste
 • pokračovať v činnosti pacientských dôverníkov, doplňať informačnú nástenku

      rozšíriť poradenské služby aj v rámci združenia

 • v spolupráci s LZD realizovať jarnú a jesennú kampaň o duševnom zdraví
 • zrealizovať besedu s cestovateľom o pútnickom mieste Santiago de Compostela

 

Spolupráca vrámci  ODOSu, LZD a iných združení SR a mesta Považská Bystrica

 

 • rekondično – rehabilitačný pobyt
 • družobné návštevy iných o. z. vrámci SR – TN, Žilina, Partizánske
 • účať na celoslovenských konferenciách a školeniach ODOSu
 • hľadať spolu s vedením mesta vlastné priestory ,
 • zdokonaliť počítačové zručnosti v spolupráci s Mestom a Študentským parlamentom
 • účast na celoslovenských Dňoch dobrovolníctva / september
 • rozvynúť spoluprácu s hypermarketom TESCO

 

 

Vlastná činnosť výboru

 

 • zabezpečiť podmienky pre realizáciu plánu činnosti
 • zorganizovať výročnú členskú schodzu
 • spolupracovať s dobrovoľníkmi, študentmi a praktikantmi
 • získavať dostatočné finančné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s činnosťou

2% daní, vypracovať projekty – Město P.B., LZD, Konto Orange, Nadácia Pontis a iné, podľa vypísaných grantov

 • viesť účtovníctvo, vybaviť poštu, propagácia OZ
 • koordinovať aktivity „Liga za duševné zdravie“ (kampaň Nezábudka)
 • realizácia vlastněn zbierky v TESCU
 • získavať darcov 2% z daní
 • získavať nové nápady  na klubovú činnost, zabezpečiť lektorov

 

R e k a p i t u l á c i a :

 

Január       – výročná členská schôdza

Február     – fašiangový večierok,

Marec        – jarná prednášková kampaň LZD, klubový deň v regionálnej TV

Apríl          – Flóra Olomouc, športový deň v OZ Omega Trenčín, klubová tvorba

Máj            – tvorivé dielne, vlastná tvorba

Jún             – rekondičný pobyt Štúrovo, vlastná zbierka v TESCU

September – Bystrický jarmok, Ďeň dobrovolníctva, počítačové zručnosti

Október     – zbierka Nezábudka , počítačový kurz,

November  – tvorivé dielne

December   – vianočný večierok, pečenie oplátiek,

 

      Záver

            Hlavnou úlohou naďalej zostáva získavať nových členov a vrámci starostlivosti vytvoriť patronáty (zodpovednosť za určitých členov , vytvárať podporné dvojice),

 spoluprácou s Mestom hľadať vlastné priestory a veľkú pozornosť zamerať na propagáciu činnosti združenia v regióne.

Plán činnosti bol schválený členskou schôdzou dňa  7.02.2012.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

(C) 3D3Nko

TOPlist