Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Občianské združenie ZDRAVÁ DUŠA

Správa činnosti 2016

 

                          S p r á v a o činnosti za rok 2016.

 

 

OZ Zdravá Duša vzniklo v novembri 2002. Jej cieľovou skupinou sú ľudia s duševným postihnutím.

 

V Považskej Bystrici odbornú starostlivosť o uvedenú znevýhodnenú skupinu zabezpečuje psychiatrické oddelenie NsP, psychiatrické a psychologické ambulancie a od novembra 2015 už aj denný stacionar.

Vzhľadom na to, že v regióne nie sú vybudované iné  komunitné služby , OZ vzniklo z potreby zabezpečenia ďalšej následnej starostlivosti o duševne chorých ľudí.

 

C i e ľ o m   nášho OZ je sociálna integrácia, sociálna a pracovná rehabilitácia , sociálne poradenstvo a predchádzanie sociálnej izolácii.

 

Naše OZ je nezisková organizácia, ktorá pracuje na základe dobrovoľnosti. Stretávame sa  v priestoroch rehabilitačnej dielne psychiatrického odd. NsP.  Vlastné priestory nemáme.

 

 

V súčasnosti máme 56 členov vo veku od  28  do  62 rokov. Priemerný vek 40 rokov.

Väčšinu členov tvoria  mladí invalidizovaní ľudia  / 44/ a potom ich rodičia a ostatní dobrovoľníci zo zdravej populácie./ 12 /

Štatutárnym orgánom je Eva Dzurjaníková, pracuje ako psychiatrická sestra na oddelení a v OZ je dobrovoľníčkou od jeho vzniku /r.2002/.

 

F i n a n c o v a n i e :  -    členské príspevky  5 eur / člen,

-    dotácie mesta účelovo viazané na projekt- týždenný rekondičný    

     pobyt v Štúrove,

-          sponzorské dary , schválené projekty /

-          výnos zo zbierky Nezábudka /Liga za duševné zdravie /

-          z 2 % daní,

 

Vlastná činnosť :

 

Klubová činnosť  - veľké klubové stretnutia sme realizovali pravidelne každú druhú stredu,

                                 každý piatok tvorivé dielne zamerané na výrobu drobných predmetov,

                               - od novembra sme pokračovali v tradícii pečenia vianočných oplátkov,

                                                                                                                                           

.Spoločenská čin. – realizovali sme spoločenské večierky doplnené vlastným kultúrnym                  

                                 programom, 

                               - jubileá jednotlivých členov sme si pripomínali malým darčekom,

                               - navštevovali sme rôzne spoločenské podujatia, výlety do prírody,

                                 opekačky, varenie gulášu,

                               - prezentovali sme činnosť OZ na mestskom jarmoku a prostredníctvom 

                                 regionálnej TV,

 

Športová a rekreačná činnosť    

                               - usporiadali  sme športový víkend v Manínskej Tiesňave na ktorý sme

                                  pozvali družobné OZ  OMEGA Trenčín a OZ MOZAIKA Žilina,

-          zabezpečili sme týždenný rekondičný pobyt pre 29 členov v Štúrove,

-          usporiadali sme 1 dňový výlet do Viedne a  Bešeňovej    

 

Osvetová a vzdelávacia činnosť

-          rozvíjali sme spoluprácu s psychiatrickým oddelením NsP,

-          ÚPSVaR, PX – Centrom, regionálnou tlačou a TV,

-          nadviazali sme spoluprácu s klubom Kontaktni rodičia PB,

-          počas národnej kampane o duševnom zdraví sme organizovali  

      prednášky a diskusie pre verejnosť za účelom destigmatizácie,

-          v októbri sme koordinovali zbierku Nezábudka na podporu duševného zdravia,   

-          pokračovali sme v tvorbe interného časopisu Naša Duša,

-          využívali sme web stránky a faceebok pre informovanosť verejnosti,

-          rozšírili sme poradenské služby pre rodiny,

 

 

Spolupráca a projekty :

-          spolupracujeme s NsP / psychiatrickým oddelením, ambulanciami a denným stacionárom, s Mestským úradom, s výborom mestskej časti Lánska, Ligou za duševné zdravie, ODOS-om, spoločnosťou Med-media, ostatnými pacientskými organizáciami v rámci SR zameranými na duševne chorých, OZ Skleróza multiplex ,  s OZ Vzostup 5, s klubom Kontaktní rodičia PB,

 

Aj v tomto roku sme sa zaregistrovali ako príjemcovia 2 % daní a tento druh príjmu tvorí väčšiu časť našich finančných prostriedkov. Predsedkyňa vypracovala projekt na dotáciu od Mesta Považská Bystrica na čiastočnú úhradu rekondičného pobytu v Štúrove, potom žiadosť o grant nadácie VUB o dobudovanie lavičiek v záhrade pri ddelení/ nepodporený.

 

 

Na celoslovenskej úrovni sme členom NROZP / Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím , Ligy za duševné zdravie a Združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia .

 

 

Eva Dzurjaníková, predseda OZ             Tel. 042/4304380       mob. 0915511439

TOPlist